Статут ВУЛТ

СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнське Лікарське Товариство (далі ВУЛТ) є добровільною громадською організацією. яка об’єднує лікарів та осіб споріднених професій, що працюють у галузі медицини та охорони здоров’я, незалежно від місця роботи та мешкання, національності, громадянства, релігійних переконань та партійної належності.

1.2. ВУЛТ здійснює свою діяльність на терені України. Діяльність ВУЛТ будується на принципах демократії, самоуправління та колегіальності. 1.3. ВУЛТ, крайові Українські лікарські Товариства та їх осередки є юридичними особами, можуть мати рахунки в банках. печатки, штампи, емблеми, прапор, які затверджу ються відповідними органами та реєструються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.4. У своїй діяльності ВУЛТ керується Декларацією про державний суверенітет- України., Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.6. ВУЛТ здійснює свою діяльність з іншими громадськими об’єднаннями та організаціями на договірних засадах.

1.7. Робочою мовою ВУЛТ є українська

1.8. Місце знаходження керівного органу ВУЛТ – м.Київ

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. ВУЛТ ставить на меті — сприяння охороні і зміцненню здоров’я народу України, розвиток вітчизняної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному зросту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту.2.2. Завдання діяльності ВУЛТ полягають у:

 • сприянні моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства та всього народу України;
 • піднесенні державної та суспільної значимості професії медика, сприянні відродженню її авторитету і престижу, сприянні поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення;
 • сприянні зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, шляхом підвищення кваліфікації і практичні майстерної та удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного на інтелектуальну працю та її результати;
 • сприянні формуванню пріоритетних напрямів медичної науки, організації та участі у проведенні наукових досліджень в актуальних проблемах медицини та охорони здоров’я, впровадженні їхніх досягнень у практику;
 • обстоюванні інтересів членів ВУЛТ в органах державної влади і державного управління, громадських організаціях, суді та прокуратурі, сприянні забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, соціальних та економічних інтересів.

2.3. Для досягнення поставлених цілей і завдань ВУЛТ в установленому чинним законодавством порядку займається науковою, лікувально-діагностичною, профілактичною, господарською, виробничою, інформаційно-рекламною та видавничою діяльністю:

 • створює фонди, зокрема фонди взаємодопомоги, добродійний фонд, тощо, з метою забезпечення діяльності ВУЛТ;
 • виходячи з ідеалів гуманізму та милосердя, займається благодійницькою діяльністю.

3. ЧЛЕНСТВО У ВУЛТ

3.1. Членство у ВУЛТ може бути індивідуальним або колективним.

3.2. Індивідуальні члени поділяються на дійсних, прихильників та почесних.

Дійсними членами ВУЛТ можуть бути особи, що мають вищу медичну освіту, працюють у галузі медицини або вчаться у медичному закладі, визнають та керуються Програмою і Статутом ВУЛТ, сприяють здійсненню цілей та завдань ВУЛТ, працюють в одному з його осередків та регулярно сплачують членські внески.

Членами-прихильниками ВУЛТ можуть бути особи, що мають вищу медичну освіту, визнають та керуються Програмою і Статутом ВУЛТ, сприяють здійсненню його цілей та завдань.

Почесними членами ВУЛТ можуть бути особи, які мають особливі заслуги в розвитку медицини або діяльності ВУЛТ.

Крайові Товариства мають право визначати категорійність і ступінь індивідуального членства своїми власними статутами.

3.3. Вступ до ВУЛТ індивідуальних членів здійснюється за письмовою заявою кандидата рішенням зборів первинного осередку, з подальшим затвердженням керівними органами крайового Товариства.

Почесні члени ВУЛТ обираються на Всеукраїнському з’їзді з подання Великої Ради.

Почесні члени не можуть бути обраними до керівних органів ВУЛТ.

Всеукраїнський з’їзд ВУЛТ за поданням Великої Ради за виключні заслуги перед ВУЛТ може обирати Почесного Президента і Почесного Голову ВУЛТ.

3.4. Колективними членами ВУЛТ можуть бути наукові, творчі, професійні та інші медичні або споріднені з медициною організації усіх форм власності, громадські організації, які сприяють реалізації ідей та завдань ВУЛТ і підтримують його матеріально.

3.5. Вступ до ВУЛТ колективних членів здійснюється за письмовою заявою кандидата рішенням Великої Ради, Правління крайових Товариств за умов сплати вступного внеску, розмір якого визначається за домовленістю.

3.6. Вихід з ВУЛТ індивідуальних та колективних членів можливий за їх ініціативи, якщо вони розрахувалися з усіма матеріальними зобов’язаннями перед ВУЛТ.

3.7. Виключення індивідуальних членів з ВУЛТ можливе з ініціативи загальних зборів осередку або керівних органів крайового Товариства за порушення вимог Статуту або за вчинки, не сумісні з моральними засадами медичного працівника.

Рішення про виключення може бути оскаржене до Ради крайового Товариства або до Великої Ради ВУЛТ.

Виключений індивідуальний член може бути прийнятий до ВУЛТ керівними органами Товариства з ініціативи осередку, не раніше, ніж через два роки.

Виключення колективних членів можливе з ініціативи Великої Ради, Правлінь крайових Товариств, осередків ВУЛТ за порушення укладених угод.

3.8. Особам, які прийняті до дійсних членів ВУЛТ та членів-прихильників, видається членський квиток та нагрудний знак. Почесним членам ВУЛТ видається диплом. Колективним членам ВУЛТ видається посвідчення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВУЛТ

4.1. Дійсні члени ВУЛТ мають право:

 • брати участь з правом ухвального голосу у зборах і конференціях осередку, крайового Товариства та Всеукраїнському з’їзді ВУЛТ, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ в його органах всіх рівнів та вимагати відповіді на них протягом одного місяця;
 • обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів ВУЛТ будь-якого рівня;
 • брати участь у всіх заходах ВУЛТ;
 • отримувати освітню, моральну, юридичну, матеріальну, видавничу, інформаційну та інші види допомоги у відповідності зі Статутом ВУЛТ у своїй професійній, творчій, культурній та іншій діяльності;

4.2. Члени-прихильники ВУЛТ мають право:

 • брати участь з правом дорадчого голосу у зборах і конференціях осередку, крайового Товариства та Всеукраїнському з’їзді ВУЛТ, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ в його органах всіх рівнів;
 • брати участь у всіх заходах ВУЛТ;
 • отримувати освітню, моральну, юридичну, матеріальну, видавничу, інформаційну та інші види допомоги у відповідності зі Статутом ВУЛТ у своїй професійній, творчій, культурній та іншій діяльності.

4.3. Колективні члени ВУЛТ мають право: брати участь з правом дорадчого голосу на Всеукраїнському з’їзді ВУЛТ, на засіданнях Великої Ради, у зборах і конференціях крайових Товариств, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ в його органах всіх рівнів; брати позачергову участь у заходах, що проводяться ВУЛТ; отримувати інформаційну, освітню, моральну, професійну, юридичну, видавничу, та інші види допомоги з боку ВУЛТ, що пов’язані з діяльністю колективного члена у галузях медицини, науки, техніки, виробництва тощо.

4.4. За активну участь у діяльності ВУЛТ його члени можуть бути відзначені рішенням Ради крайового Товариства або Великої Ради.

4.5. Члени ВУЛТ зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту ВУЛТ, виконувати свої обов’язки перед ВУЛТ;
 • приймати активну участь у реалізації статутних та програмних завдань ВУЛТ і рішень з’їздів;
 • пропагувати ідеї, принципи та форми діяльності ВУЛТ, сприяти його розвитку та підвищенню авторитету;
 • удосконалювати свій фаховий та культурний рівень, сприяти прогресу медицини, неухильно дотримуватись моральних засад медичного працівника;
 • регулярно сплачувати членські внески і брати участь у діяльності осередку, крайового Товариства або його керівних та виконавчих органів.

4.7. Особи, які займають керівні адміністративні посади в системі охорони здоров’я обласного рівня і вище, не можуть бути обрані до керівних органів ВУЛТ.

5. СТРУКТУРА ВУЛТ, ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

5.1. Структуру ВУЛТ складають осередки, крайові товариства, центральні керівні, виконавчі та контрольні органи.

5.2. Найвищим керівним органом ВУЛТ є Всеукраїнський з’їзд.

Всеукраїнський з’їзд:

 • приймає Програму та статут ВУЛТ, вносить у них зміни та доповнення, затверджує символіку ВУЛТ;
 • затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду;
 • обирає Президента, Правління, Центральну Ревізійну комісію, Суд лікарської честі;
 • визначає необхідність та кількість комітетів та колегій;
 • заслуховує та затверджує звіти Правління та ревізійної комісії;
 • визначає стратегічні завдання діяльності ВУЛТ;
 • розглядає питання, внесені Великою Радою, Правлінням, Центральною ревізійною комісією, та інші питання, що стосуються діяльності ВУЛТ.

Всі питання, окрім тих, які, згідно зі Статутом, повинні вирішуватись шляхом голосування, вирішуються шляхом загальної згоди.

5.3. Всеукраїнський з’їзд скликається Великою Радою за потребою, але не рідше, ніж один раз на два роки.

Право позачергового скликання з’їзду мають Правління, не менш як одна третина Великої Ради та не менш як одна третина дійсних членів ВУЛТ.

Норми представництва, час, місце скликання та порядок денний з’їзду оголошуються Великою Радою не пізніше, як за З місяці до його початку.

Всеукраїнський з’їзд має чинність, якщо у його роботі беруть участь більшість обраних делегатів.

5.4. У період між з’їздами діяльністю ВУЛТ керує Велика Рада, яка підзвітна з’їздові.

5.5. Велика Рада е представницьким органом і складається з Голів крайових Товариств та Правління, а також представників колективних членів ВУЛТ, з правом дорадчого голосу.

Велика Рада:

 • здійснює загальнекерівництво ВУЛТ в період між з’їздами;
 • скликає чергові та позачергові з’їзди, визначає норми представництва і порядок обирання делегатів;
 • здійснює контроль за статутною та програмною діяльністю ВУЛТ;
 • затверджує бюджет ВУЛТ;
 • затверджує звіти голів комітетів та колегій, ратифікує рішення Президента, затверджує колективних членів;
 • вирішує чергові питання діяльності ВУЛТ, розглядає і вирішує спірні питання.

Засідання Великої Ради скликаються за потребою Президентом, або за попередньою домовленістю Великої Ради, але не рідше двох разів на рік. У випадку нагальної потреби засідання Великої Ради може бути скликане також Правлінням.

Рішення Великої Ради мають чинність у випадку, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів з правом вирішального голосу окрім випадків, передбачених Статутом.

5.6. Президент ВУЛТ є найвищою посадовою особою ВУЛТ. Президент ВУЛТ:

 • головує на Всеукраїнському з’їзді та засіданнях Великої Ради, очолює Велику Раду ВУЛТ;
 • репрезентує ВУЛТ у державних установах і громадських організаціях України та пава її межами і в міжнародних стосунках;
 • має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством і Статутом ВУЛТ;
 • видає зобов’язання та доручення, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах;
 • від імені ВУЛТ та за його ухвалою укладає угоди з державними, громадськими, кооперативними та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами як в Україні, так і за її межами;
 • може створювати експертну комісію для вирішення нагальних питань, приймати самостійні рішення, які набувають чинності після ратифікації Великою Радою не менш, як двома третинами членів;
 • має право «Вето» на рішення Великої Ради, яке може бути скасоване рішенням не менш двох третин членів Великої Ради.

Президент ВУЛТ обирається Всеукраїнським з’їздом ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, прямим таємним голосуванням-

На період відсутності Президента, і за його дорученням, його повноваження переймає Голова Правління.

5.7. Правління є виконавчим органом ВУЛТ. До його складу входять: Голова, відповідальний писар, скарбник, голови комітетів та колегій.

Правління:

 • обирає Голову, призначає зі свого складу відповідального писаря, скарбника, голів комітетів та колегій;
 • здійснює координацію діяльності ВУЛТ у період між сесіями Великої Ради, координує діяльність крайових Товариств і колективних членів ВУЛТ;
 • провадить підготовку до чергових з’їздів та інших заходів ВУЛТ;
 • здійснює облік членів, осередків, крайових товариств ВУЛТ, веде облік членських внесків, прибутків, пожертвувань та інших надходжень, а також видатків ВУЛТ;
 • керує фінансово-господарською діяльністю ВУЛТ, затверджує виробничі плани та кошториси витрат;
 • розпоряджається майном ВУЛТ в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
 • представляє інтереси ВУЛТ в установах, на підприємствах та організаціях;
 • у встановленому порядку створює, реорганізує та ліквідує підприємства, фірми. Товариства та інші статутні організації ВУЛТ та надає їм організаційну допомогу;
 • розглядає апеляції і приймає остаточні рішення щодо виключення членів з ВУЛТ;
 • збирає, зберігає і надає інформацію про діяльність ВУЛТ, а також з інших питань, які мають інтерес для нього та його членів;
 • очолює редакційно-видавничу діяльність ВУЛТ. Члени Правління обираються Всеукраїнським з’їздом ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, прямим відкритим голосуванням.

5.8. Голова Правління ВУЛТ:

 • очолює Правління, головує на його засіданнях;
 • під час відсутності Президента ВУЛТ заміняє його і виконує його обов’язки, зокрема, має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством і Статутом ВУЛТ; видає зобов’язання та доручення, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах; від імені ВУЛТ та за його ухвалою укладає угоди з державними, громадськими, коопера-тивними та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами як в Україні, так і за її межами;
 • залучає до виконання завдань ВУЛТ та інших робіт необхідних спеціалістів з платнею за трудовими угодами, згідно з затвердженими Правлінням штатами, приймає на роботу штатних працівників і звільняє їх відповідно до чинного законодавства України про працю;
 • згідно з затвердженим Правлінням кошторисом купує необхідне майно та інвентар.
 • Голова Правління ВУЛТ обирається на першому засіданні Правління прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління.

5.9. Структура і діяльність комітетів та колегій регламентується положеннями про них, які затверджуються Великою Радою.

5.10. Президент ВУЛТ, Голова Правління, голови комітетів і колегій та члени інших виборчих органів виконують свої обов’язки на громадських засадах. ВУЛТ компенсує їм фактичні витрати, пов’язані з виконанням цих обов’язків.

Для виконання поточної технічної роботи ВУЛТ може мати своїх штатних працівників, кількість яких і розмір їхньої платні визначаються Правлінням.

5.11. Контрольним органом ВУЛТ є Центральна Ревізійна Комісія, яка складається з Голови та 3 членів і є підзвітною виключно Всеукраїнському з’їздові ВУЛТ.

Ревізійна комісія:

 • контролює фінансово-господарську діяльність ВУЛТ, додержання штатної та кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності;
 • виносить на обговорення відповідних органів ВУЛТ наслідки ревізій та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
 • розробляє заходи по виправленню недоліків у роботі. Члени Ревізійної комісії обираються Всеукраїнським з’їздом. ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількостіделегатів, прямим таємним голосуванням на термін два роки, але не більше, як на два терміни підряд.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами керівних органів ВУЛТ або його штатними працівниками.

5.12. Первинною ланкою ВУЛТ є осередок, що утворюється на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання дійсних членів, з ініціативи не менш, як трьох осіб, котрі відповідають вимогам статті 3.2. цього Статуту.

5.13. Вищим керівним органом осередку ВУЛТ е загальні збори, які провадяться в разі потреби, але не рідше, ніж 1 раз на 2 місяці.

Збори осередку обирають виконавчі органи, які керують поточною діяльністю осередку в період між зборами і є підзвітними їм та Раді крайового Товариства ВУЛТ.

Структура та діяльність осередку визначаються крайовим Товариством ВУЛТ.

5.14. Осередки об’єднуються і утворюють крайові Товариства ВУЛТ.

Вищим керівним органом крайового Товариства є конференція (збори) членів, делегати якої обираються на зборах осередків і скликаються Радою крайового Товариства в залежності від потреби, але не рідше, як двічі на рік.

Право позачергового скликання конференції (зборів) мають Рада крайового Товариства або не менш як одна третина його дійсних членів.

Норми представництва, час, місце скликання та порядок денний конференції (зборів) оголошуються Радою крайового Товариства не менш як за місяць до початку її роботи.

5.15. Конференція (збори) крайового Товариства:

 • затверджує порядок денний та регламент роботи конференції (зборів);
 • заслуховує та затверджує звіти Ради крайового Товариства та ревізійної комісії;
 • обирає Голову Ради крайового Товариства, його заступника та інші статутні керівні особи, та ревізійну комісію простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів;
 • визначає чергові завдання крайового Товариства;
 • розглядає питання, внесені Радою крайового Товариства та інші питання, що стосуються його діяльності.

5.16.У період між конференціями діяльністю крайового Товариства керує Рада крайового Товариства під проводом Голови, яка підзвітна конференції (зборам).

Рада крайового Товариства складається з: Голови, його заступника та інших статутних керівних осіб.

5.17.Голова Ради крайового Товариства:

 • очолює крайове Товариство, головує на конференціях (зборах) та засіданнях Ради крайового Товариства;
 • репрезентує крайове Товариство у державних установах і громадських організаціях України та за її межами;
 • має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством і Статутом ВУЛТ;
 • видає зобов’язання та доручення, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах;
 • від імені Ради крайового Товариства та за її ухвалою укладає угоди з державними, громадськими, кооперативними та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами;
 • згідно з затвердженим Радою крайового Товариства кошторисом купує необхідне майно та інвентар;
 • залучає до виконання завдань Ради крайового Товариства та інших робіт необхідних спеціалістів з платнею за трудовими угодами, згідно з затвердженими Правлінням штатами, приймає на роботу штатних працівників і звільняє їх відповідно до чинного законодавства України про працю;
 • може створювати експертну комісію для вирішення нагальних питань.

5.18. Контрольним органом крайового Товариства є Ревізійна Комісія, котра обирається конференцією (зборами) і є підзвітною виключно їй.

Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність крайового Товариства, додержання штатної та кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності, виносить на обговорення відповідних органів ВУЛТ наслідки ревізій та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами керівних органів крайового Товариства, ВУЛТ або їх штатними працівниками.

5.19. Детальна структура та діяльність крайових Товариств, що мають відокремлене майно та користуються правами юридичних осіб і їх осередків, визначається Статутом крайового Товариства.

6. СУД ЛІКАРСЬКОЇ ЧЕСТІ

6.1. Суд лікарської честі складається з: голови, писаря та трьох членів, які обираються Всеукраїнським з’їздом ВУЛТ прямим таємним голосуванням, більшістю не менш як дві третини голосів від загальної кількості делегатів, лише на один трирічний термін і е підзвітними виключно Всеукраїнському з’їзду.

6.2. Діяльність суду лікарської честі регламентується його статутом, який затверджується Всеукраїнським з’їздом.

7. КОШТИ, МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Кошти ВУЛТ складаються з:

 • вступних та щорічних внесків, зокрема сплат колективних членів згідно з умовами їх вступу;
 • відрахунків від прибутків центрів, фірм, спільних підприємств та інших організацій, які створені та діють під керівництвом ВУЛТ.