Історія ОКО ВУЛТ

ОДЕСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУЛТ

ОДЕСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУЛТ
(ОКО ВУЛТ)

ОКО ВУЛТ було створено у червні 1990 року з метою сприяння охороні і зміцненню здоров’я народу, розвитку науки, участі у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту. У січні 1993 році була здійснена реєстрація ОКО ВУЛТ. З моменту заснування  ОКО ВУЛТ багаторазово організовує медичні конференції з різних проблем медицини, вінцем яких стало проведення в Одесі VI Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, в якому брало участь близько 1 тис. учасників з 16 країн. Серед надбань товариства видання “Російсько -українсько-англійського словника психоневрологічних термінів”, організація кредитової спілки, допомога членам товариства у навчанні за кордоном та підвищенні кваліфікації в Україні, а також регулярні виступи у місцевій пресі з приводу актуальних соціальних проблем міста. У 1998 році, після повернення з навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України двох членів товариства В.Погорілого та С.Дарієнка, де вони навчались за кошти гранту наданого МФВ, організація вийшла з ініціативою до громадськості міста про створення Громадської ради з питань охорони здоров’я. Ця ініціатива була схвально прийнята громадськими організаціями, владою міста та області. Основним досягненням організацій співзасновників Громадської ради є те, що вони змогли об’єднати у роботі Громадської ради організації, які і раніше займались тими ж питаннями, але мало знали і про роботу одне одного, та налагодити зв’язок з депутатськими комісіями Міської ради. Наслідком цієї роботи стало рішення Одеської обласної ради про підготовку реформі обласної системи охорони здоров’я. Половина робочої групи, що підготувала концепцію реформи системи охорони здоров’я в області складають члени нашого товариства. Зараз робоча група підготовлює програму та необхідні документи для реалізації реформи.
ОКО ВУЛТ регулярно проводить 3-4 обласні або міські лікарські конференції, 4-5 “круглих столів”. У листопаді 1998 року була проведена для південних областей України конференція “Юридичні аспекти охорони здоров’я в Україні”. В лютому 1999 року ми брали участь в організації обговорення “Національного плану дій з гігієни навколишнього середовища”В червні 1999року за участю і при технічній підтримці товариства була проведена всеукраїнська конференція “Державна політика в галузі охорони здоров’я”. Товариство видало дві роботи (брошури). Перша присвячена ідеї і початку роботи  Громадської ради, друга присвячена результатам моніторингових соціологічних опитувань населення м.Одеси про їх витрати на лікування і тіньовим платежам.
ОКО ВУЛТ співпрацює у розв’язанні подібних проблем з такими організаціями: Одеським ресурсним центром для некомерційних організацій, громадською організацією “Екологічне здоров’я людини”, Добродійним фондом “Благодійність”, Одеською екологічною асоціацією, Одеською міською організацією ветеранів охорони здоров’я, Молодіжним екологічним центром ім. В.І.Вернадського, громадською організацією “Реабілітаційний центр “Ступені”, громадською організацією “Дорога до дому”,
Основним видом діяльності організації є організація практичних і наукових конференцій, семінарів, “круглих столів”, допомога у підготовці до видання та друку наукових праць членів організації, допомога лікарям розпочати свою приватну практику, благочинна діяльність в медичних закладах м. Одеси, консультація лікувально-профілактичних закладів області з питань організації охорони здоров’я та акредитації. Організація збирає дані про лікарів, які були репресовані в Одеській області у ХХ столітті, з метою видання мартирологу.
В штаті організації є тільки секретар-референт та бухгалтер усі інші працівники працюють за сполученням посад.
Основними джерелами фінансування діяльності є гранти, добродійні внески, членські внески.

ОКО ВУЛТ отримав грант від OSI Budapest на здійснення проекту “Партнерство заради ефективності”1998-99рр., а також на проект “Тіньова економіка в сучасній Україні”2000 рікInformation on the Organization

Ukrainian Medical Association – Odessa branch (UMAOB)
UMAOB had been created in June of 1990[1]. Doctors of different specialties aimed at facilitating people’s health care and improvement of people’s health, development of medical sciences, are members of the organization.
UMAOB has organized many scientific-practical conferences dedicated to various problems of medicine. It was an initiative of the Association to conduct in 1996 in Odessa the VI Congress of World Confederation of Ukrainian Medical Associations with approximately 1,000 of participants from 16 countries. UMAOB has annually conducted 3-4 regional or municipal doctors’ conferences, 5-6 public measures aimed at facilitating the population’s health (roundtables, workshops, co-ordination meetings, press-conferences and presentations).
For some years past, inter-disciplinary conferences and other measures in context of intersectoral interaction became traditional:
1998 – «Juridical Aspects of Public Health in Ukraine» Conference.
1999 – All-Ukrainian Conference «State Policy in Public Health» and discussing the «National Plan of Actions in Hygiene of Environment».
In solving problems of public health, UMAO collaborates with different public organizations of the region: Odessa Resource Center for Non-Profit Organizations, NGO «Ecological Health of Man», Charitable Fund «Charity», Odessa Ecological Association, Odessa Municipal Organization of Public Health Veterans, V.I.Vernadskii Youth Ecological Center, Public Organization «Rehabilitation Center «Steps», Public Organization «Way to the Home», Institute of Psychotherapy and Social-Psychological Rehabilitation, and many other organizations sharing with UMAOB a membership in Public Council for Public Health created according to the Association’s initiative.
Uniting, within the Public Council’s operation, organizations dealing with various problems of public health and ecology, establishing contacts with Deputy Commissions of Municipal and Regional Councils, different state structures and scientific institutions had markedly strengthened a role and an authority of the Association. Work in forming a public opinion as to public health problems had been resulted in the decision of Odessa Regional Council on preparation of reforming the regional public health system. This decision had also created the special work group for working out a concept and program of such a reformation; approximately one half of this group’s participants are members of our Association.
For some years past, UMAOB had realized several marked projects supported by international foundations:
1996-1997 the «New Personnel for Public Health System» project («Renaissance» Foundation),
1998-1999 the «Partnership for Efficacy» project (OSI Budapest),
2000 the «Underground Economy in Health Care in Contemporary Ukraine» project, (OSI Budapest).