ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановна наукова громадо!
Запрошуємо до участі у всеукраїнській мультидисциплінарній
науково-практичній конференції
з міжнародною участю
яка відбудеться дистанційно в ZOOM 22 – 23 лютого 2023 року на
кафедрі українознавства Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького.
Мета конференції – порушення проблем збереження національної
унікальности мови медицини, її зв’язок із етнічною аксіосферою;
забезпечення її чистоти, відповідности національному способу мислення
українців.
Передбачено коло розглядуваних проблем:
1. Лінгвоекологія мови сучасної медичної документації у галузі
охорони здоров’я: суржик, росіянізми, калькування, просторіччя,
мовні покручі.
2. Деросіянізація мови клінік, медичної практики в Україні як
важливий етап національного державотворення.
3. Роль Наукового товариства ім. Шевченка та Українського
лікарського товариства у становленні мови медицини на
рідномовній основі.
4. Росіянізація сфери медицини як інструмент експансії і
неототалітаризму у часі московсько-української війни (2014-2022
рр.).
5. Мова медичної освіти в Україні й рудименти посттоталітарної
ментальности.
6. Лінгвоекологія власних назв лікарень і медичних лабораторій
України: національний ономастикон.
7. Терапія мови і мовлення дітей і дорослих – новітня галузь
мовленнєвої реабілітації.
8. Українське медичне словникарство: історія і сучасність.
9. Медична термінологія часів Української Народної Республіки
1917–1920 років.
10.Десемантизація базових ідеологем радянської семіосфери в
сучасному медичному дискурсі.
11.Комунікативна персоналізація сучасного фахівця:
українськомовний блог лікаря, авторський сайт, ютуб-канал,
професійна сторінка у соціальних мережах.
12.Культура терміновживання й відродження національної мовної
традиції в медицині. Функціонування медичної термінології у
науковому, публіцистичному і художньому стилях.
13. Українськомовні медичні журнали, газети, радіо, телебачення й
інтернет та їхня роль у формуванні національної картини світу.
Мова медичної реклами: комунікативні техніки впливу і девіації.
Матеріали конференції, що будуть опубліковані безоплатно в
електронному збірнику наукових праць і розміщені в мережі інтернет та в
електронних ресурсах бібліотек України, просимо надсилати українською
або англійською мовами до 10 лютого 2023 року на адресу:
teua.lviv@gmail.com (тема: Конференція). 
Статті подаються в електронному
вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у форматі *.doc.
Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i
petrenko.rtf. Обсяг матеріалів – 5 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі
поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль
«нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст
друкується без переносів. На першому рядку у лівому куті друкуються шифр УДК
(звичайний шрифт), на другому – назва статті (відцентрована, великими напівжирними
літерами), на наступному – ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, нижче –
інформація про науковий ступінь, вчене звання, посаду. Далі подається анотація з
ключовими словами українською й англійською мовами. Через один рядок після
реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний
матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за
допомогою квадратних дужок [5, с. 34]. Список літератури подається в алфавітному
порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ 8302:2015). Назва «Література»
друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині
рядка).
1. Віндаренко В. Г. Мовотерапія: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 600 с.
2. Гуденко О. І., Гуржій Т. Є. Лінгвоекологія: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон:
ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
3. Словник української медицини / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904
с.
До матеріалів окремим файлом прохання додати довідку про автора
із повним зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, інформацією про
науковий ступінь, вчене звання, місце праці або навчання, електронну
адресу та номери телефонів 
для зв’язку. Передбачено сертифікат
учасника (електронний варіант).
Тел. для довідок: +38 (067) 794-37-59+38 (050) 637-31-70
завідувачка кафедри українознавства
докторка філологічних наук Тетяна Єщенко

Від Адмін